Policy Dokument

Version 3.0 2021

Värdegrund

KK Eskimås värdegrund byggs på dessa 5 av klubben viktiga egenskaper

VÄLKOMNANDE

KK Eskimå är en öppen klubb dit alla är välkomna och blir trevligt bemötta.

GLÄDJE

Det är roligt att vara med i klubben och att delta i klubbens verksamhet.

DELAKTIGHET

Varje medlem blir respekterad för den man är och den åsikt man har. Därav följer varje medlems möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och att delta under klubbens möten.

GEMENSKAP

Alla medlemmar behövs för klubbens överlevnad och för den gemenskap vi har. Alla är vänner och stöttar varandra i såväl med som motgångar. Vi håller ihop som en stor familj, vi hjälps åt och gläds tillsammans.

TRYGGHET

Om någon känner sig osäker eller rädd lyssnar vi på och stöttar varandra. Vi respekterar att var och en har olika förmågor och behov och är därför lyhörda för dessa. Vi har ett högt säkerhetstänk och vid tveksamhet gäller säkerheten alltid i första hand.

Kajakklubben Eskimå Skall verka och vara en förening med starkt lokalt fäste i Karlskrona, samt även kunna vara representerade inom idrotten på ett internationellt plan. För att kunna uppnå våra visioner och målsättningar skall klubben verka för att innefatta nedan uppsatt policy avseende:

Öppenhet för alla:

Alla Barn-/ungdomar samt vuxna som vill oavsett nationalitet, religion, ålder, kön, sexuell läggning, samhällsgrupp samt fysiska och psykiska förutsättningar, får och ska kunna vara med i vår förening. 

En förutsättning skall vara att alla föräldrar har råd att låta sina barn och ungdomar delta i våran verksamhet.

Jämställdhet:

Föreningen skall verka för att kvinnor och män skall vara jämt fördelade i de olika beslutande organen inom föreningen. Kvinnor och män skall även ges lika möjlighet att utöva sin egna verksamhet inom föreningen. Föreningen skall verka för inkludering, allas lika värde, gemenskap, kamratskap och social fostran.

Droger, tobak och alkoholpolicy:

Föreningen skall verka för att informera barn och  ungdomar om hur kroppen reagera i samband med nyttjandet av droger och alkohol. Föreningen skall även verka för en rökfri miljö inom föreningens anläggningar.

Ledare, medlemmar och ungdomar skall föregå med gott exempel och avhålla sig från alkohol och tobak i klubbens verksamhet.

Allt bruk och hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag. Om någon medlem befaras använda eller påträffas brukande av narkotika eller dopingpreparat skall föreningens styrelse underrättas.

Styrelsen ansvarar för att kontakt tas med vårdnadshavare, polis och/eller sociala myndigheter.

Mobbning och trakassering :

Idrotten skall utgöra en gemenskap och kamratskap i våran förening. Alla skall känna en trygghet för social gemenskap där mobbning och trakasserier inte accepteras mot någon medlem i föreningen. Alla vuxna skall föregå som goda exempel gentemot våra barn och ungdomar. Alla ledare skall ges tillfälle för utbildning så att de kan på ett tidigt sätt kunna upptäcka och stävja alla former av mobbning och trakasseringar i vår förening.

Rent deltagande:

Föreningen skall utveckla och arbeta på att samtliga aktiva inom föreningen kan vara stolta för sina egna prestationer, och samtidigt gratulera andra aktiva till deras prestationer. 

Ledord för att uppnå detta skall vara:

 • Tävla efter reglerna.
 • Respektera med och motståndare.
 • Fokusera på den egna prestationen.
 • Tävlingsledningen är en kompis
 • Paddla för att vinna.
 • Visa glädje

Aktiva kanotister:

För de aktiva gäller följande riktlinjer:

 • Komma i tid till träningar och andra evenemang
 • Respektera ledare och kompisar.
 • Använda ett vårdat språk.
 • Se till att det råder kamratanda, Eskimå anda, mobbning/trakassering är inte tillåten.
 • Droger och idrott hör inte ihop.
 • Ställa upp på olika arrangemang som klubben ordnar.
 • Kom till tävling och träning med rätt utrustning.
 • Alla skall paddla och ha kul.

Ledare:

Allmänt

Ledarna ska värna om gemenskapen, sammanhållningen och kamratandan samt ge ungdomarna en positiv livssyn. För att på ett bra sätt leva upp till dessa krav är det viktigt att varje ledare agerar efter följande riktlinjer:

 • På ett positivt sätt coacha, uppmuntra och motivera sina deltagare spelare.
 • Skapa bra relationer med medtävlande och tävlingsledning.
 • Bära KK Eskimås overall vid alla tillfällen då man representerar föreningen.
 • Vidare ska man tänka på följande:
 • Skapa bra föräldrakontakt.
 • Vara positiv och förtroendeingivande.
 • Fortbilda sig – utveckla sig själv.
 • Se och höra alla – upptäcka signaler.
 • Skapa vi-känsla och kamratanda.
 • Bjuda på sig själv.
 • Vara lojal mot föreningen.
 • Först på plats – lämna sist.
 • Vara ett föredöme mot användning av nedvärderande språk.

Föräldrar

Allmänt

Föräldrarna är en viktig resurs i vårt arbete med kanotidrotten. Vår förhoppning är att också föräldrarna ska vara engagerade i sitt barns paddelverksamhet och delta i arrangemang som syftar till att stödja ungdomsverksamheten. Prova gärna på själv att paddla.

Tänk på följande.

 • Se till att ditt barn kommer i tid med rätt utrustning, lär barnen rätt hygien efter träning och tävling. Lär också barnen rätt kosthållning.
 • Viktigt att barnen äter både före och efter träning/tävling.
 • Följ så ofta som möjligt ditt barn till träning och tävling men tvinga dem inte.
 • Hjälp föreningen med de små tjänster som de ber dig om, till exempel bilkörning, deltagande i tävlingar, städdagar, med mera. Stöd KK Eskimå genom familjemedlemskap.
 • Låt föreningens utbildade ledare ansvara för barnet under tävling och träning. Din inblandning kan verka förvirrande för barnet.
 • Ta del av information som kommer från föreningen i form av lappar, mail, hemsida med mera.
 • Uppmuntra i med och motgång. Kritisera inte utan ge positiv och vägledande kritik.
 • Fråga om tävlingen var spännande och rolig – inte bara om resultatet.
 • Uppmuntra alla kanotister i truppen – inte bara ditt eget barn.
 • Tänk på att det är ditt barn som paddlar och inte du.
 • Låt barnet och du själv ha roligt tillsammans med ledarna i KK Eskimås ungdomsverksamhet.
 • Frågor, kritik eller krav på förändring tas upp med ledare på annan tid än när ungdomarna har träning.
 • Hjälp gärna till som ledare på tävlingar, ta stöd från tränare och andra ledare.
 • Tänk på att alltid använda ett vårdat språk.
 • Om ditt barn är sjukt skall det inte träna. Detta gäller speciellt vid förkylningar och feber. Låt ditt barn vila tills hon/han är helt friskt.

Rese och trafik policy

Vår verksamhet innebär omfattande transporter, i grupp eller enskilt, av barn, ungdomar och vuxna. Det är mycket viktigt att dessa transporter görs på ett trafiksäkert och riskfritt sätt. Vi måste tillsammans hjälpas åt att få en säkrare trafikmiljö där antalet dödsolyckor och skador minimeras. Vid aktiviteter utanför klubben där KK Eskimå deltager gäller därför:

 • I huvudsak används personbil eller minibuss som hyrs in från bilfirma.
 • Kontroll av lastat, säkrat och kopplat släp utförs av flera personer.
 • Ledare som kör ”klubbens” fordon har stor erfarenhet av körning med minibuss och släp.
 • Ledare tillser att en aktuell telefonlista finns med i aktuellt fordon.
 • För att kunna avlösa varandra så finns det oftast 2 erfarna förare med på resorna.
 • Alla resor genomförs trafiksäkert och med absolut nykterhet.
 • För att undvika långa resor kan det bli aktuellt med övernattning.
 • Eventuella böter vid trafikförseelser betalas inte av KK Eskimå.
 • Att vid träning och promenader utomhus i mörker skall godkända reflexer bäras, helst av typen reflexvästar.
 • Att barn- och ungdomsledare verkar för att ungdomar spelare som cyklar till och från träningar/matcher använder cykelhjälm.

Säkerhet

Alla som deltar i klubbens aktiviteter på vatten måste vara simkunniga (minst 200 meter)

KK Eskimå använder alltid följebåt under våra träningar. Om ni skall paddla själva skall ni kunna utföra räddning på djupt vatten, och där både vara den som räddar och den som blir räddad med hjälp av kamraträddning, paddla med någon/några kompisar så ni kan hjälpa varandra om olyckan är framme. Framförallt förankra aktiviteten med era föräldrars godkännande innan ni ger er ut vid klubben på Långö. Vid kraftig vind skall man aldrig paddla själva. Paddla aldrig längre ner än Långöbron utan följebåt. Använd alltid flytväst. 

Viktigt att veta om nedkylning
Att veta hur du ska bete dig när du hamnar i kallt vatten – eller när du räddar någon ur vattnet kan vara livsviktigt. Både för dig själv och andra.

 • Människan blir snabbt nedkyld i vatten. 
 • Omedelbara reaktioner kan vara att andningen låser sig helt, eller att man hyperventilerar och tappar omdömet. 
 • Efter en liten tid i vattnet börjar man dessutom att förlora kroppsvärme. 
 • En normalklädd person har t ex bara 50% chans att överleva 1 timme i 5-gradigt vatten. 

Med enkla åtgärder kan man förlänga denna tid, och öka chanserna till överlevnad.

Kläder skyddar

 • Ju fler lager kläder du har på dig, desto större möjligheter har du att överleva i kallt vatten. Simma inte i onödan, utan flyt så lugnt som möjligt. 
 • Spara värme genom att hålla benen ihop, armbågarna mot sidan och armarna korsade över bröstet. Och tro på din överlevnad och räddning – det är livsviktigt!

Ta det varsamt
När en nedkyld människa tas upp ur vattnet ska denne behandlas varsamt och som ett ”passivt kolli”, som absolut inte får hjälpa till själv. 

Vid plötslig aktivitet eller upprätt läge strömmar kallt blod från extremiteterna in mot bålen och kan innebära ytterligare nedkylning av bålen som kroppen inte klarar.

Byt våta kläder mot torra, skydda den nedkylde mot vind och värm försiktigt med filt eller sovsäck. 

Om personen är mycket nedkyld ska uppvärmningen koncentreras till bål och huvud så att inte det kalla blodet från ben och armar kommer in till bålen och ger en köldchock.

Att välta med kanoten är ingen olycka. Men det kan bli, om du inte vet hur du ska göra. Grundläggande är naturligtvis att alltid ha flytvästen på. Den som tror att han kan ta på sig flytvästen när kanoten slagit runt, lurar bara sig själv.

Till och med i vattentemperaturer som normalt sett är ”badvänliga”, förlorar man snabbt finmotoriken i händerna, och vid längre vistelse i vattnet inträder en allmän nedkylning som sätter ned både kroppsliga och själsliga förmågor. 

Att försöka simma iland vid kallt vatten och mer än en kort sträcka efter en kapsejsning är oftast ingen bra idé, eftersom kroppsrörelse i vatten påskyndar kroppens avkylning. För din säkerhet bör du öva på att snabbt och enkelt ta dig upp i kanoten, öva även i kallt vatten.

Till sist

 • Färdas efter din egen förmåga.
 • Paddla i grupp och lär er att rädda varandra.
 • Bär alltid flytväst. 
 • Tänk inte ”det händer inte mig” utan ”vad gör jag om det händer?” 
 • Respektera allemansrättens motto: -att inte störa eller förstöra när du är ute i naturen!

SÄKERHET VID SURFSKIPADDLING

När man ger sig ut på öppet vatten måste man vara medveten om att olika väder kan påverka paddlingen på flera sätt och att läget snabbt kan förändras även en sommardag. Därtill rör man sig i vatten där även större båtar finns.

Vid träning/aktiviteter i KK Eskimås regi har vi följande rekommendationer:

 • Kontrollera väderleken innan vi ger oss ut för att undvika t.ex. åska och plötsliga oväder på havet.
 • Börja alltid att paddla mot vinden då det är lättare att paddla med vinden.
 • Vi ska alltid vara minst två deltagare varav en ledare.
 • Re-entry ska fungera hos deltagare innan vi ger oss ut i sundet och i vågor.
 • Vi ska vara medvetna om att vi syns dåligt och därför välja varselfärger på kläder.
 • Säkerhetsutrustning som ska användas är flytväst, leg-leash och telefon. På längre turer rekommenderas även nödfackla dryck/energi.
 • Meddela bekanta om planerad tur och dela din position via app (finns olika)

SÄKERHET VID STÅENDE PADDLING (SUP)

Något som är grundläggande för all paddling är simkunnighet. Det man dessutom bör tänka på är att simma i simhall är inte samma sak som att simma i öppet hav med vindar, vågor, strömmar och ibland bländande sol. 

SUP är generellt säkert eftersom det är enkelt att komma upp på brädan igen om du faller i. Brädan är din livlina och flytväst. Paddlar man kajak kräver denna träning för att hantera om man går runt. Efter några misslyckade försöka att ta sig ur/i en kajak kan det snabbt bli farligt. Med en SUP är det inte riktigt samma problem, men samtidigt är det en sport där situationer kan uppstå som är potentiellt farliga.

Tappa inte brädan! 

Använd alltid Leash/Fångrem! 

Kontrollera och var noggrann vid montering av leash/fångrem. Brädan är din livlina!

SÄKERHET VID KANOTPOLO

Utrustning:

 • Varje spelare skall bära:
 • Hjälm med ansiktsskydd
 • Flytväst (minst 2cm tjock)
 • Kortärmad skjorta.
 • Inga klockor eller andra föremål får bäras för att undvika skador på medspelare eller sig själv.

Paddlar med rundade hörn och en bladtjocklek på mist 0,5 cm.

Polokajaker skall vara utrustade med ”bumpers” fram och bak som är minst 3cm tjockt. 

Endast kanotpolo bollar får användas.

Uppträdande på kanotpolo planen

Det är inte tillåtet att slå någon annan spelare med paddlar avsiktligt. Försiktighet bör iakttas under spelet för att inte skada andra spelare med ens paddlar oavsiktligt. 

Det är avgörande att hålla ett rimligt avstånd mellan ens paddlar och andra spelares kroppar.

Specifikt är det förbjudet att:

 • Slå en annan spelare med paddeln.
 • Spela, eller försöka spela, bollen med en paddel när bollen är inom räckhåll för en annan spelare och den andra spelaren försöker spela bollen med sin hand.
 • Spela eller försöka spela bollen med en paddel över fören på en annan spelares kajak, inom räckhåll för den andra spelaren i normal paddlingsposition.
 • Placera en paddel inom räckhåll för en annan spelare som har bollen i sin hand. En målvakt är utesluten från denna regel och får direkt försvara sig mot ett skott på mål så länge som paddeln inte flyttas mot motståndaren vid skottillfället och det inte resulterar i betydande kontakt med motståndaren.
 • Kasta en paddel.

All tackling med kajaken som kan utsätta en annan spelare för fara är förbjuden (särskilt att köra in i kroppen på en annan spelare).

Ingen spelare får ta tag i eller hålla i en annan spelares utrustning (båt, väst, hjälm, paddla, kläder,…)

Att trycka in andra spelare (få dem att kapsejsa) är endast tillåtet genom att trycka på spelarens överarm och axel eller bakåt (endast om bollen är inom räckhåll) och under träning endast om det tidigare överenskommits. 

Möjligheten att trycka in andra spelare avbryts under träningen om en spelare känner sig obekväm med att kapsejsa. 

Det är aldrig tillåtet att trycka en annan spelare på andra kajaker, sidan av poolen eller på något annat farligt sätt som kan orsaka skada på den som knuffas.

FÖRSÄKRINGAR

Klubbmedlemmar är försäkrade vid deltagande i, samt på väg till och från klubbaktivitet.

Ansvarsförsäkring finns för person- och sakskada.

Klubbanläggning med klubbens inventarier, släp samt båtar är försäkrade.

OBSERVERA att privata kanoter och kajaker förvarade hos klubben ingår ej i klubbens försäkring

Översyn av försäkringar görs årligen.