Policy Dokument

Version 2.8 2012

Kajakklubben Eskimå Skall verka och vara en förening med starkt lokalt fäste i Karlskrona, samt även kunna vara representerade inom idrotten på ett internationellt plan. För att kunna uppnå våra visioner och målsättningar skall klubben verka för att innefatta nedan uppsatt policy avseende:

Öppenhet för alla:

Alla Barn-/ungdomar samt vuxna som vill oavsett nationalitet, religion, ålder, kön, sexuell läggning, samhällsgrupp samt fysiska och psykiska förutsättningar, får och ska kunna vara med i vår förening. En förutsättning skall var att alla föräldrar har råd att låta sina barn och ungdomar delta i våran verksamhet.

Jämställdhet:

Föreningen skall verka för att kvinnor och män skall vara jämt fördelade i de olika beslutande organen inom föreningen. Kvinnor och män skall även ges lika möjlighet att utöva sin egna verksamhet inom föreningen. Föreningen skall verka för att alla skall ha lika både skyldigheter och rättigheter inom föreningen.

Droger, tobak och alkoholpolicy:

Föreningen skall verka för att informera ungdomar om hur kroppen reagera i samband med nyttjandet av droger och alkohol. Föreningen skall även verka för en rökfri miljö inom föreningens anläggningar. I samband med detta arbete skall vi följa det arbete som pågår i ovan frågor av RF och SISU.

Mobbning och trakassering :

Idrotten skall utgöra en gemenskap och kamratskap i våran förening. Alla skall känna en trygghet för social gemenskap där mobbning och trakasserier inte accepteras mot någon medlem i föreningen. Alla vuxna skall föregå som goda exempel gentemot våra barn och ungdomar. Alla ledare skall ges tillfälle för utbildning så att de kan på ett tidigt sätt kunna upptäcka och stävja alla former av mobbning och trakasseringar i vår förening.

Rent spel:

Föreningen skall utveckla och arbeta på att samtliga aktiva inom föreningen kan vara stolta för sina egna prestationer, och samtidigt gratulera andra aktiva till deras prestationer. Detta arbete skall tillsammans med samtliga ledare och aktivas föräldrar bygga på det Fair Play System som finns via RF. Ledord för att uppnå detta skall vara:

 • Spela efter reglerna.
 • Respektera med och motståndare.
 • Fokusera på den egna prestationen.
 • Tävlingsledningen är en kompis
 • Paddla för att vinna.
 • Visa glädje

Aktiva kanotister:

För de aktiva gäller följande riktlinjer:

• Komma i tid till träningar och andra evenemang

• Respektera ledare och kompisar.

• Använda ett vårdat språk.

• Se till att det råder kamratanda, Eskimå anda, mobbning/psykning är inte tillåten.

• Droger och idrott hör inte ihop.

• Ställa upp på olika arrangemang som klubben ordnar.

• Kom till tävling och träning med rätt utrustning.

• Alla skall paddla och ha kul.

 Ledare:

Allmänt

Ledarna ska värna om gemenskapen, sammanhållningen och kamratandan samt ge ungdomarna en positiv livssyn. För att på ett bra sätt leva upp till dessa krav är det viktigt att varje ledare agerar efter följande riktlinjer:

• På ett positivt sätt coacha, uppmuntra och motivera sina spelare.

• Skapa bra relationer med motståndare och tävlingsledning.

• Bära KK Eskimås overall vid alla tillfällen då man representerar föreningen.

Vidare ska man tänka på följande:

• Skapa bra föräldrakontakt.

• Vara positiv och förtroendeingivande.

• Fortbilda sig – utveckla sig själv.

• Se och höra alla – upptäcka signaler.

• Skapa vi-känsla och kamratanda.

• Bjuda på sig själv.

• Vara lojal mot föreningen.

• Först på plats – lämna sist.

• Vara ett föredöme mot användning av nedvärderande språk.

 Föräldrar

Allmänt

Föräldrarna är en viktig resurs i vårt arbete med kanotidrotten. Vår förhoppning är att också föräldrarna ska vara engagerade i sitt barns paddelverksamhet och lojalt delta i arrangemang som syftar till att stödja ungdomsverksamheten.

Tänk på följande.

• Se till att ditt barn kommer i tid med rätt utrustning, lär barnen rätt hygien efter träning och tävling. Lär också barnen rätt kosthållning.

Viktigt att barnen äter både före och efter träning / tävling.

• Följ så ofta som möjligt ditt barn till träning och tävling men tvinga dem inte.

• Hjälp föreningen med de små tjänster som de ber dig om, till exempel bilkörning, loppmarknad, städdagar, med mera. Stöd KK Eskimå genom familjemedlemskap.

• Låt föreningens utbildade ledare ansvara för barnet under tävling och träning. Din inblandning kan verka förvirrande för barnet.

• Ta del av information som kommer från föreningen i form av lappar ,mail, hemsida med mera.

• Uppmuntra i med och motgång. Kritisera inte utan ge positiv och vägledande kritik.

• Fråga om tävlingen var spännande och rolig – inte bara om resultatet.

• Uppmuntra alla kanotister i truppen – inte bara ditt eget barn.

• Tänk på att det är ditt barn som paddlar och inte du.

• Låt barnet och du själv ha roligt tillsammans med ledarna i KK Eskimås ungdomsverksamhet.

• Frågor, kritik eller krav på förändring tas upp med ledare på annan tid än när laget har träning.

• Hjälp gärna till som ledare på tävlingar, ta stöd från tränare och andra ledare.

• Tänk på att alltid använda ett vårdat språk vid sidan av planen.

• Om ditt barn är sjukt skall det inte träna. Detta gäller speciellt vid förkylningar och feber. Låt ditt barn vila tills hon/han är helt friskt.

Policy trafiksäkerhet

Vår verksamhet innebär omfattande transporter, i grupp eller enskilt, av barn, ungdomar och vuxna. Det är mycket viktigt att dessa transporter görs på ett trafiksäkert och riskfritt sätt. Vi måste tillsammans hjälpas åt att få en säkrare trafikmiljö där antalet dödsolyckor och skador minimeras. Vid aktiviteter arrangerade av KK Eskimå gäller därför:

 • Att buss med särskilt utsedd förare används vid resor överstigande 10 mil, enkel väg.
 • Att bussen som anlitas är utrustad med säkerhetsbälten på alla platser, helst trepunktsbälten.
 • Att vi endast anlitar bussföretag som uttalar sig att följa gällande trafiklagstiftning och har dokumenterat kvalificerade förare med minst tre års yrkesmässig erfarenhet.
 • Att samtliga aktiva och ledare måste färdas i den hyrda bussen, det vill säga vid resor överstigande 10 mil enkel väg. Privatbilar får endast användas om synnerliga skäl föreligger. Beslut om eventuellt synnerliga skäl tas av aktuell ledare i samråd med styrelsen.
 • Att vid resor där privatbilar används skall samtliga i bilen använda säkerhetsbälte, helst så kallad trepunktsbälte, och antalet passagerare får inte överstiga det i registreringshandlingarna angivna. Bilförare som har passagerare bör ha minst tre års erfarenhet av bilkörning. Bilförarna bör helst vara andra personer än de som spelat matchen.
 • Att förare av minibussar bör ha minst fem års erfarenhet av regelbunden bilkörning samt erfarenhet av körning med minibuss.
 • Att alkohol och andra droger absolut inte får förekomma i samband med bilkörning eller körning med minibuss.
 • Att vid träning och promenader utomhus i mörker skall godkända reflexer bäras, helst av typen reflexvästar.
 • Att barn- och ungdomsledare verkar för att spelare som cyklar till och från träningar/matcher använder cykelhjälm.
 • I samarbete med kommuner och lokala polismyndigheter kartlägga trafikmiljön till, från och runt idrottsanläggningar så att det går att ta sig dit på ett säkert sätt med cykel eller till fots.
 • Informera aktiva om vikten av vara utvilad innan de ger sig ut i trafiken efter en ansträngande idrottsaktivitet.