Årsmöte 11/2-2020 kl 18:30

KALLELSE till Årsmöte

Kajakklubben Eskimå

Tid: Tisdagen den 11 februari kl. 18:30

Plats: KK Eskimås klubbhus Långö

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuder klubben på kaffe.

Motioner ska ha inkommit senast 31:e december.

De olika verksamhetsberättelserna samt budget och verksamhetsplan kommer att anslås på anslagstavlan och på hemsidan senast den 4 februari.

 Vid familjemedlemskap är inbjudan skickad till de mailadresser vi har – men alla registrerade familjemedlemmar har givetvis rätt att delta. Rösträtt har alla medlemmar från det år de fyller 13 och med betald medlemsavgift för 2019.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Styrelsen

—————————————————————————————————————–

Dagordning

Årsmöte Kajakklubben Eskimå

2020-02-11

Öppnande av mötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 3. Faställande av medlemsavgift för 2021.
 4. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 5. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 6. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år;

c) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

e) beslut om val av ombud till Småland/Blekinge kanotförbund;

f) beslut om val av ombud till Blekinge Idrottsförbund.

 1. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet

Till medlemmarna i Kajakklubben Eskimå.

Snart är det dags för en ny och spännande kanotsäsong. Föreningen fortsätter att ha en stark utveckling på alla områden. Det är roligt men ställer stora krav på ekonomi, lokaler och frivilliga krafter bland medlemmarna. Vi har stort behov av frivilliga krafter att hjälpa till. Är du intresserad att hjälpa till lite extra finns det säkert en arbetsuppgift som passar dig och som inte blir för betungande – hör av dig till styrelsen.

Vi vill återigen påminna om att Eskimå INTE har någon försäkring på medlemmarnas kanoter som förvaras i klubbens lokaler. Vi rekommenderar alla att kontakta sitt försäkringsbolag för att övertyga sig om att den är riktigt försäkrad.

Information om all verksamhet under 2020 får du på årsmötet och i verksamhetsplanen.

Medlemsfakturor kommer, om fungerande mailadress finns i vårt register, att skickas ut via mail första veckan i mars med sista betalningsdag 30 april, saknas mailadress kommer den i samband med kallelsen via post.

Information om uthyrning av klubbkanoter till medlemmar:

Du kan boka i förväg och hämta själv med 30% rabatt.

Obokade kanoter kan du högst 24 timmar i förväg hyra 1 period för 50kr/st.

Ring uthyrningstelefonen för att få instruktioner första gången.

Hemsida: kkeskima.se

Adress: Box 4028, 37104 Karlskrona.

Mail: anders.velin@gmail.com

Bankgiro: 5403-7197

Du är varmt välkommen till Eskimå.

Styrelsen