Årsmöte 2024

KALLELSE till Årsmöte
Kajakklubben Eskimå

Tid: Torsdag den 29 februari 2024 kl. 18:00

Plats: KK Eskimå
Eventuella motioner inkomna före 31.12.23 bifogas.

De olika verksamhetsberättelserna samt budget och verksamhetsplan kommer att anslås på

anslagstavlan och på hemsidan senast den 22 februari.

Vid familjemedlemskap är inbjudan skickad till de mailadresser vi har – men alla registrerade
familjemedlemmar har givetvis rätt att delta. Rösträtt har alla medlemmar från det år de fyller 13 och

med betald medlemsavgift för 2023.
Klubben bjuder på mat i samband med årsmötet
Anmäl deltagande till info@kkeskima.se senast 22 februari 2024

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Styrelsen

Här hittar du verksamhetsplaner och årsberättelser


Dagordning
Årsmöte Kajakklubben Eskimå
2024-02-29
Öppnande av mötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
  verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
  /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgift för 2025.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-
  /räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år;
  c) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter
  delta;
  d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
  e) beslut om val av ombud till Småland/Blekinge kanotförbund;
  f) beslut om val av ombud till Blekinge Idrottsförbund.
 13. Övriga frågor.
  Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas
  om den inte finns med i kallelsen till mötet

Till medlemmarna i Kajakklubben Eskimå.

Med stormsteg närmar oss en ny och spännande säsong på vattnet 2024.
Information om all verksamhet under 2024 får du på årsmötet och i

Eskimås kalender på hemsidan.

Klubben har stort behov av frivilliga krafter inom klubben som kan hjälpa till
med allt ifrån lokaler/kanoter/båtar till hjälp vid tävlingar och träningar.
Är du intresserad att hjälpa till lite extra så finns det alltid en arbetsuppgift som
passar dig. Tag chansen och stöd klubben med dina kunskaper.
Hör av dig till styrelsen på info@kkeskima.se eller vid våra träningar/möten på
klubben.
Vi vill påminna er om att:
Eskimå INTE har någon försäkring på medlemmarnas kanoter som förvaras i
klubbens lokaler.
Vi rekommenderar alla att kontakta sitt försäkringsbolag för att övertyga sig om
att den är riktigt försäkrad.

Medlemsfakturor kommer, om fungerande mailadress finns i vårt register, att
skickas ut via mail första veckan i mars med sista betalningsdag 30 april, saknas
mailadress kommer den i samband med denna kallelse via post.
Information om uthyrning av klubbkanoter till medlemmar:
 Du kan boka i förväg via hemsidan och hämta själv med 30% rabatt.
 Ej bokade kanoter kan du högst 24 timmar i förväg hyra 1 period för
50kr/st.
 Ring uthyrningstelefonen 0709-550210 för att få instruktioner första
gången.

Hemsida: kkeskima.se
Adress: Box 4028, 37104 Karlskrona.
Mail: info@kkeskima.se
Bankgiro: 5403-7197

Ni är samtliga varmt välkomna till Eskimå.

Styrelsen