Kallelse till årsmöte

Kajakklubben Eskimå 

Tid: Tisdag den 16 februari kl. 18:00 

Plats: Online 

Motioner ska ha inkommit senast 31:e december. 

De olika verksamhetsberättelserna samt budget och verksamhetsplan kommer att anslås på  anslagstavlan och på hemsidan senast den 9 februari, samt skickas till de som är anmälda. Vid familjemedlemskap är inbjudan skickad till de mailadresser vi har – men alla registrerade  familjemedlemmar har givetvis rätt att delta. Rösträtt har alla medlemmar från det år de fyller 13 och  med betald medlemsavgift för 2020. 

Vi kommer i år att hålla årsmötet digitalt för att alla medlemmar ska ha möjlighet att närvara. Anmälan senast 9/2 till sekreteraren: jorgen.johansson@telenorconnexion.com ,  maila namn och texten ”Anmälan KK Eskimås Årsmöte” 

När du är anmäld får du ca 1 vecka före mötet ett mail med länk samt de dokument vi kommer att gå  igenom på mötet. Vi kommer att använda Microsoft Teams för mötet  

(https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software) Har du inte använt det tidigare så passa på att bekanta dig lite med det innan mötet så att det går  smidigt att ansluta. Vi kommer att använda de inbyggda funktionerna för omröstningar och  skärmdelning som finns. 

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! 

Styrelsen 

—————————————————————————————————————————————- Dagordning 

Årsmöte Kajakklubben Eskimå 

2021-02-16 

Öppnande av mötet 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

3. Fastställande av föredragningslista 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

5. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Faställande av medlemsavgift för 2022. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

12. Val av 

a) föreningens ordförande för en tid av ett år; 

b) halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år; 

c) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; 

e) beslut om val av ombud till Småland/Blekinge kanotförbund; 

f) beslut om val av ombud till Blekinge Idrottsförbund. 

13. Övriga frågor. 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i  kallelsen till mötet

Till medlemmarna i Kajakklubben Eskimå. 

Snart är det dags för en ny och spännande kanotsäsong. Föreningen fortsätter att  ha en stark utveckling på alla områden. Det är roligt men ställer stora krav på  ekonomi, lokaler och frivilliga krafter bland medlemmarna. Vi har stort behov  av frivilliga krafter att hjälpa till. Är du intresserad att hjälpa till lite extra finns  det säkert en arbetsuppgift som passar dig och som inte blir för betungande – hör  av dig till styrelsen. 

Vi vill återigen påminna om att Eskimå INTE har någon försäkring på  medlemmarnas kanoter som förvaras i klubbens lokaler. Vi rekommenderar alla  att kontakta sitt försäkringsbolag för att övertyga sig om att den är riktigt  försäkrad.  

Information om all verksamhet under 2021 får du på årsmötet och i  verksamhetsplanen. 

Medlemsfakturor kommer, om fungerande mailadress finns i vårt register, att  skickas ut via mail första veckan i mars med sista betalningsdag 30 april, saknas  mailadress kommer den i samband med kallelsen via post. 

Information om uthyrning av klubbkanoter till medlemmar: 

Du kan boka i förväg och hämta själv med 30% rabatt.  

Obokade kanoter kan du högst 24 timmar i förväg hyra 1 period för 50kr/st. Ring uthyrningstelefonen för att få instruktioner första gången. 

Hemsida: kkeskima.se 

Adress: Box 4028, 37104 Karlskrona.  

Mail: ordforande@kkeskima.se 

Bankgiro: 5403-7197 

Du är varmt välkommen till Eskimå. 

Styrelsen